Winkelwagentje
Je winkelwagentje is leeg
Hoeveelheid:
Subtotaal
Btw
Verzending
Totaal
Er is een fout opgetreden met PayPalKlik hier om het opnieuw te proberen
VierBedankt voor je bestelling!Je ontvangt binnenkort een orderbevestiging van PayPal.Winkelwagentje verlaten

Mediation & Arbitration & Tax

Fast and confidential smart resolution of litigation!

Uw echtscheiding op 6 weken bekrachtigd!

Votre divorce homologué en 6 semaines!

Blog

Gerald Driesen, belastingconsulent,  en zijn wekelijkse fiscale rechtspraak selectie.                       Gérald Driesen, conseil fiscal, et sa sélection hebdomadaire de jurisprudence fiscale.

Vos dons de soutien sont les bienvenus, uw steunende giften zijn welcome.Share tools and donate tool downstair.


overzicht:  volledig / samenvatting

Introduction recours fiscal: date d'envoi du recommandé par la poste selon la cour de cassation

Geplaatst op 30 december, 2018 om 0:00 Comments reacties ()

En matière fiscale, l'article 1385 decies du C.J.  stipule :

 

"1[Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32o, la demande est introduite par requête contradictoire.

Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3o, et 1034quater.

Une copie de la décision contesté...

Lees de volledige post »

Gebrek aan aangifte - minimale belastbare basis - artikel 342 3 WIB92

Geplaatst op 27 december, 2018 om 19:05 Comments reacties ()

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 18.06.2018 - Eiseres houdt voor dat overmacht zou hebben belet haar aangifte in dienen. De aangifteplicht berust bij haarzelf en zij kan die niet afwentelen op een door haar gekozen accountant, boekhouder of andere gevolmachtigde. Terecht werd aanslag van ambtswege toegepast en terecht werd de belastbare basis van art. 342 §3 WIB92 genomen, zijnde het wettelijk minimum. Terecht werd bij reeds tweede overtreding van niet indiening...

Lees de volledige post »

Absence de déclaration - Base imposable minimale - Article 342, §3 CIR 92

Geplaatst op 27 december, 2018 om 19:05 Comments reacties ()

Jugement du Tribunal de 1ère instance d'Anvers du 18.06.2018 - La contribuable soutient que c’est la force majeure qui l’a empêchée de déposer sa déclaration. L’obligation d’introduire une déclaration repose sur la contribuable elle même, et elle ne peut s’en décharger sur un comptable, un expert comptable, ou tout autre mandataire. C’est à bon droit qu’il a été procédé à l’im...

Lees de volledige post »

VenB Beroepskosten

Geplaatst op 27 december, 2018 om 19:00 Comments reacties ()

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg dd. 03.01.2018 - Verschillende kosten werden door de administratie afgewezen. 1. Aftrek van de kosten met betrekking tot de jachtchalet. De kosten werden gemaakt in het kader van een geschil over een jachtchalet. Die was gebouwd door de nv T. op de grond van eiseres zonder stedenbouwkundige vergunning, zodat eiseres evenals de nv T in verdenking werden gesteld. De Belgische staat beweert dat de bedragen die aan een advocaat werden beta...

Lees de volledige post »

IS Frais professionnels

Geplaatst op 27 december, 2018 om 19:00 Comments reacties ()

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Luxembourg du 03.01.2018 - Différents frais ont été rejetés par l’administration. 1. Déduction des frais relatifs au chalet de chasse. Les frais ont été exposés dans le cadre d’un litige concernant un chalet de chasse. Ce pavillon a été construit par la S.A. T. sur le terrain de la demanderesse sans permis d’urbanisme, de sorte que la demanderesse a été mise en prév...

Lees de volledige post »

PB Fokken van paarden: hobby of beroep

Geplaatst op 27 december, 2018 om 18:55 Comments reacties ()

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Luik dd. 08.03.2018 - Eiser beschikt over 19 boxen voor paarden, 10 paarden, waarvan 4 aangekocht in 2012, waarvan er twee in hetzelfde jaar werden verkocht, één voor 25.000 euro en het andere voor 750.000 euro. Eiser dient zijn aangifte in de personenbelasting in voor het aanslagjaar 2013 binnen de wettelijke termijn van artikel 305 van de WIB 1992; hij geeft geen beroepsinkomen aan. De BBI bezoekt het pand en concludeert dat de activit...

Lees de volledige post »

IPP Elevage de chevaux : hobby ou profession

Geplaatst op 27 december, 2018 om 18:55 Comments reacties ()

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Liège du 08.03.2018 - Le requérant possède 19 box pour chevaux, 10 chevaux, dont 4 acquis en 2012, dont deux sont vendus au cours de cette même année, l’un pour 25.000 euros, l’autre pour 750.000 €. Le requérant rentre sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2013 dans le délai légal de l’article 305 du CIR 1992 ; i...

Lees de volledige post »

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Normale beheer van een privévermogen - Verkoop van aandelen

Geplaatst op 27 december, 2018 om 18:50 Comments reacties ()

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 20.03.2018 - De aandelen die de heren T aanhielden in enerzijds de NV 'G' (100 %, of elk 50 %) en anderzijds de NV 'AB' (0,16 % of elk 0,08 %), werden bij verkoopovereenkomst van 3 mei 2010 overgedragen aan de NV 'E'. De totale verkoopprijs die werd overeengekomen tussen de partijen bedroeg 4.788.000 EUR. De heer Michel T (eerste geïntimeerde) realiseert een meerwaarde op deze verkoop ten bedrage van 2.383.539,49 EUR. Op 21 augustus 2013 verzendt...

Lees de volledige post »

Impôt des personnes physiques - Revenu divers - Gestion normale de patrimoine privé - Vente d�??actions

Geplaatst op 27 december, 2018 om 18:50 Comments reacties ()

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 20.03.2018 - Les actions que détenaient deux frères, d’une part dans la SA 'G' (100 %, soit chacun 50 %) et d’autre part la SA 'AB' (0,16 %, soit chacun 0,08 %), ont été cédées par une convention de vente du 3 mai 2010 à la SA 'E'. Le prix de vente total qui a été convenu entre les parties était de 4.788.000,00 EUR. L’un des deux frères (premier intimé) a réalisé un...

Lees de volledige post »

Onroerende voorheffing - Vermindering wegens improductiviteit

Geplaatst op 26 december, 2018 om 11:40 Comments reacties ()

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 20.03.2018 - De appellante was de eigenares van een onroerend goed tot de verkoop ervan op 27 februari 2013. Op 26 december 2006 diende de appellante een bezwaar in tegen de aanslag in de onroerende voorheffing. In haar beslissing wees de geïntimeerde het bezwaar af als ongegrond. Volgens die beslissing was het gebouw vrijwillig improductief door het te koop te stellen en er zich van te onthouden het te huur aan te bieden. Volgens de beslissing m...

Lees de volledige post »

Rss_feed