top of page
Search
  • _

Aanslag tekenen en indiciën - inzage strafdossier - rechtsvordering die uitwijst

 

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 04.06.2018 - Aan de hand van de inzage en kopieneming van een strafdossier verzond BBI naar eisers 6 Berichten tot Wijziging van Aangifte waarin wordt voorgenomen eisers te belasten op grond van tekenen en indiciën (art.341 WIB92). In alle wijzigingsberichten wordt belastingverhoging met 50% voorgenomen. Er is volgens de rechter geen reden om aan te nemen dat de inzage niet rechtsgeldig geschiedde. Deze inzage behoefde ook geen voorafgaande brief art.333 3de lid WIB92. De rechtsvordering moest ook niet zelf het bestaan van niet aangegeven inkomsten aantonen. Het volstond volgens de rechter dat de rechtsvordering, zoals te dezen, feiten aan het licht bracht die BBI toelieten het bewijs van art.341 WIB92 inzake hier tekenen en indiciën te verbinden. De weerhouden tekenen en indiciën staan vast. Bij vaststaande indiciën dragen eisers de positieve en controleerbare bewijslast dat de indiciën voortkomen uit niet (meer) belastbare oorsprong. Zij slagen niet in deze bewijslast.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page