top of page
Search
  • _

Ambtshalve ontheffing - geheime commissielonen

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge dd. 09.04.2018 - Na een controle stelt de administratie (o.a.) dat eiseres ten onrechte kosten in het kader van de managementopleiding van de dochter van de zaakvoerder ten laste heeft genomen. Artikel 219 WIB 1992 (afzonderlijke aanslag 300 %) wordt toegepast. De betwiste aanslag wordt gevestigd conform het bericht van wijziging. Door eiseres wordt geen bezwaarschrift tegen de aanslag ingediend. Daarna verzoekt eiseres om een ambtshalve ontheffing wegens materiële vergissing en nieuwe feiten. Op basis van de gegevens van het dossier stelt de rechtbank vast dat er zeker geen sprake is van een rekenfout, een schrijffout, een onachtzaamheid, verstrooidheid of onoplettendheid onafhankelijk van enige juridische beoordeling. Eiseres heeft het bedrag opgenomen bij haar kosten, terwijl deze kosten duidelijk niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 49 WIB 1992. Dit betreft volgens de rechter geen materiële vergissing. Er is ook geen sprake van een nieuw stuk in de zin van artikel 376 §1 WIB 1992. De circulaire van 22 juli 2013 (waarbij de administratie de voorkeur geeft om te belasten in de personenbelasting) bestond reeds vóór het verstrijken van de bezwaartermijn. In artikel 30 van de Programmawet van 19 december 2014 staat bovendien uitdrukkelijk dat het nieuwe artikel 219 van toepassing is vanaf 29 december 2014 en van toepassing is op alle geschillen die op 29 december 2014 nog niet definitief beslecht zijn. Op 29 december 2014 was er geen bezwaarschrift ingediend tegen de betwiste aanslag. Op 29 december 2014 was de bezwaartermijn tegen de betwiste aanslag reeds verstreken. Er was wat betreft aanslagjaar 2012 op 29 december 2014 geen geschil meer hangende betreffende de toepassing van artikel 219 WIB 1992.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page