top of page
Search
  • _

Bilaterale overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting �?? Verdeling van de fiscale bevoegdhei

Arrest van het Europees Hof van Justitie dd.24.10.2018 - Artikel 45 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een uit een belastingovereenkomst ter vermijding van dubbele belasting volgende fiscale regeling, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die de vrijstelling van inkomsten van een onderdaan die hij uit een andere lidstaat geniet in verband met een aldaar uitgeoefende dienstbetrekking, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de werkzaamheid waarvoor dat salaris wordt betaald daadwerkelijk in die lidstaat wordt uitgeoefend.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page