top of page
Search
  • _

BTW - dwangbevel na niet uitgevoerde dading - dading in strijd met de wet

 

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 27.03.2018 - Appellant was correctioneel veroordeeld wegens feiten met betrekking tot het opzetten van btw-fraudecarrousels. De BTW-administratie was van oordeel dat hij hoofdelijk met zijn vennootschappen gehouden was tot betaling van een aanzienlijk bedrag aan btw. Bij wijze van dading werd tussen de geïntimeerde, vertegenwoordigd door de gewestelijke directeur van de btw van Antwerpen en de appellant een overeenkomst gesloten. Appellant voerde de daarin vermelde afbetalingen niet uit. Daarom wordt een dwangbevel uitgevaardigd. De advocaat van de appellant heeft daarop aan de geïntimeerde laten gelden dat het dwangbevel zou moeten nietig verklaard worden omdat het in strijd zou zijn met voormelde overeenkomst/dading. Zoals bewezen wordt aan de hand van het eigen stuk van de appellant, heeft hij de overeenkomst niet stipt nageleefd. Er werden eerst af en toe maanden geen afbetalingen uitgevoerd en daarna werden de betalingen gestaakt. Dat volstaat om te besluiten dat de appellant zich niet kan beroepen op de overeenkomst om zich te verzetten tegen het dwangbevel dat immers onbetwist betrekking heeft op een schuld waartoe de appellant hoofdelijk gehouden is. Daarenboven beroept de geïntimeerde zich terecht op artikel 84 WBTW dat weliswaar gewag maakt van de mogelijkheid voor de Minister van Financiën om dadingen aan te gaan met de belastingplichtige, maar daarbij uitdrukkelijk verduidelijkt dat deze niet mogen leiden tot vrijstelling of vermindering van belastingen. Aangezien de stelling van de appellant inhoudt dat hij een dading heeft gesloten die tot gevolg heeft dat hij niet alle wettelijk verschuldigde btw moet betalen, is dat in strijd met artikel 84 WBTW. Een dergelijke dading is zonder meer onwettig, zodat het hof er zich niet kan op steunen om in te gaan op de vordering van de appellant. De appellant beroept zich in dat verband volgens het hof ook vergeefs op het vertrouwensbeginsel aangezien het legaliteitsbeginsel primeert en hij de overeenkomst zelfs niet verder heeft uitgevoerd.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page