top of page
Search
  • _

BTW - Zwarte leveringen

 

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 30.01.2018 - De appellant voerde bij de geïntimeerde een controle. Volgens de appellant heeft de geïntimeerde bij 'CD' verschillende aankopen van dranken verricht en deze niet in haar boekhouding opgenomen. Bij gebrek aan een akkoord stelde een fiscale ambtenaar van de appellant op 11 augustus 2014 een proces-verbaal op, waarin hij de vastgestelde overtredingen opnam. De administratie schetst de ontdekking van een fraudesysteem bij de drankenleverancier 'CD'. De lokale opsporingsdienst stelde concreet vast dat bij een klant het totaal van de geleverde dranken opgenomen op de leveringsbons groter was dan het totaal van de gefactureerde dranken. Na meerdere gelijkaardige vaststellingen diende de administratie bij de procureur des Konings een strafklacht in. In het kader van het strafonderzoek werd de deskundige I-Force cvba aangesteld die bij 'CD' een analyse uitvoerde van de boekhouding en er een fraudesysteem ontdekte van verschillen tussen de drankleveringen en de bijhorende facturen. Het verslag van I-Force geeft een objectief overzicht van de wijze waarop de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd. Deze vaststellingen en de resultaten van dit onderzoek zijn op zich vaststaande feiten. De administratie heeft de bestanden uit het gerechtsdossier geanalyseerd met de data-analysesoftware ALC en op basis van de daarmee gemaakte excelbestanden de belastbare basis berekend. Dit houdt niet noodzakelijk in dat deze gegevens inhoudelijk de weergave zijn van de werkelijkheid. Het proces-verbaal van 11 augustus 2014 vermeldt dat er voor de boekjaren 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010 in totaal 38 elektronische leveringsbons zijn gevonden op de computers van 'CD' waarvoor er door concluante geen factuur kon worden voorgelegd of waarvoor de factuur niet is opgenomen in de boekhouding van concluante. Voor 32 van deze elektronische leveringsbons is er geen factuur, voor 6 van deze elektronische leveringsbons is er wel een factuur die niet geboekt zou zijn in de boekhouding van de geïntimeerde. Voor het boekjaar 2009-2010 werden bij 'CD' originele papieren leveringsbons gevonden op naam van de geïntimeerde. De gegevens die van derden afkomstig zijn en door deze derden eenzijdig zijn opgemaakt, betreffen te verifiëren gegevens. Uit het nazicht van de aangetroffen digitale leveringsbonnen blijkt dat die echter niet worden ondersteund of bevestigd op basis van gegevens uit de boekhouding van de geïntimeerde. Concreet bevat het dossier een aantal anomalieën en aspecten die erop wijzen dat de leveringsbonnen op zich niet het bewijs leveren van werkelijke leveringen aan de geïntimeerde. De administratie levert niet het bewijs van de werkelijkheid van de aan de geïntimeerde beweerde zwarte leveringen. Het ontbreken van het bewijs van de werkelijkheid van de betwiste aankopen verhindert de toepassing van het vermoeden voorzien in artikel 64, §1 van het btw-Wetboek. Het bestreden dwangbevel werd terecht nietig verklaard. Het hoger beroep van de appellant is ongegrond.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page