top of page
Search
  • _

DBV BNI/PB Grensarbeider

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Namen dd. 10.10.2018 - In de loop van de jaren 2011 en 2012 was eiser gedomicilieerd in het Franse grensgebied en werkte hij in het Belgische grensgebied, namelijk in La Louvière. Hij vorderde het statuut van grensarbeider en gaf zijn beroepsinkomsten aan in Frankrijk. De Belgische staat is van mening dat het bewijs niet is geleverd dat eiser in de loop van de jaren 2011 en 2012 in het Franse grensgebied zou hebben beschikt over een duurzaam tehuis. Aangezien hij in die periode niet gedomicilieerd was in België werd hij volgens de Belgische staat bijgevolg geldig belast in de belasting van niet-inwoners. De rechtbank herinnert aan de bepalingen van artikel 228, §2, 6°, van het WIB/92 en aan die van artikel 11 van de overeenkomst. In onderhavig geval wordt niet betwist dat eiser, volgens de informatie afkomstig van het rijksregister, België op 14 februari 2010 zou hebben verlaten en naar Frankrijk zou zijn vertrokken. Ter staving van zijn stelling schuift hij tal van elementen naar voren die de rechtbank op de volgende regels analyseert. Twee getuigschriften van woonplaats, de woonbelasting en een aanslagbiljet in Frankrijk. Die documenten tonen slechts het administratieve gebruik van het adres van eiser in Frankrijk aan, maar niet het feit dat hij daadwerkelijk op die locatie zou hebben verbleven. Hij legt tevens een kopie voor van zijn Franse identiteitskaart. Het feit dat hij de Franse nationaliteit heeft, maakt het niet mogelijk te stellen dat hij in het Franse grensgebied zou hebben gewoond. Hij legt een huurovereenkomst voor die werd getekend op 1 januari 2006. Die voorziet in de betaling van een matige huur van 300,00 euro, alle kosten inbegrepen. Er worden tevens foto’s van een appartement bij het dossier gevoegd, maar niets maakt het mogelijk te stellen dat het gefotografeerde appartement door hem werd bewoond in de loop van de betwiste jaren. Er wordt overigens geen enkel bewijs van de betaling van de huur voorgelegd. Het voorgelegde overzicht van het gas- en elektriciteitsverbruik maakt het evenmin mogelijk aan te tonen dat eiser tijdens de betwiste jaren daadwerkelijk zou hebben gewoond op het adres in Frankrijk. Er worden facturen ingediend, die zijn opgesteld op naam van de eigenaar van het pand in zijn geheel. Het gebouw telt bovendien niet minder dan vijftien brievenbussen, zoals blijkt uit een foto die door eiser zelf wordt voorgelegd. Eiser legt geen enkel stuk voor in verband met verbruik en uitgaven in Frankrijk, wat hij makkelijk had kunnen doen aan de hand van zijn rekeninguittreksels. Er wordt geen enkel cultureel of sportabonnement bij het dossier gevoegd. De rechtbank besluit uit dat alles dat de naar voren geschoven elementen het niet mogelijk maken aan te tonen dat hij in de loop van de jaren 2011 en 2012 een duurzaam tehuis in het Franse grensgebied zou hebben gehad.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page