top of page
Search
  • _

Ontvangen uittredingsvergoeding - het gemiddeld tarief van het laatste vorige jaar waarin de belasti

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge dd. 19.03.2018 - Conform artikel 171, 5°, c) WIB 1992 worden de winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid zoals vermeld in artikel 28, eerste lid, 2° en 3°, a belast tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Er is tussen partijen geen betwisting omtrent het feit dat de door eerste eiser ontvangen uittredingsvergoeding dient belast te worden aan het gemiddeld tarief van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. De betwisting tussen partijen beperkt zich tot de vraag welk het laatste vorige jaar is waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. In artikel 171, 5°, c) WIB 1992 wordt de term beroepswerkzaamheid gebruikt en niet beroepsinkomsten, zodat dient besloten te worden dat een werkelijke beroepsactiviteit (effectieve prestaties) noodzakelijk is. Het moet bovendien een jaar met een normale beroepswerkzaamheid betreffen, zodat 12 maanden lang een werkelijke beroepsactiviteit (effectieve prestaties) vereist is. Dit betekent dat het jaar waarin de belastingplichtige gedurende 12 maanden belastbare beroepsinkomsten heeft verkregen, maar niet gedurende 12 maanden een werkelijke beroepsactiviteit heeft uitgeoefend, niet een jaar is met een normale beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 171, 5°, c) WIB 1992. Het is niet noodzakelijk dat de normale beroepswerkzaamheid dezelfde aard van beroepswerkzaamheid betreft ten gevolge van welk het afzonderlijk belastbaar inkomen werd verkregen. Eisers verwijzen naar ontvangen zitpenningen ontvangen als lid van een adviescomité van een intercommunale. Volgens de rechtbank zijn zitpenningen geen inkomsten uit arbeid. Zitpenningen worden toegekend voor het bijwonen van vergaderingen. Het bijwonen van in totaal 15 vergaderingen op 12 maanden tijd kan geen normale beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 171, 5°, c) WIB 1992 worden genoemd.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page