top of page
Search
  • _

Subsidiaire aanslag - dezelfde belastingelementen - hogere belastbare grondslag

Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 17.04.2018 - Ter discussie staat de vraag of de door de administratie ter beoordeling voorgelegde subsidiaire aanslag is gesteund op alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag. De subisidaire aanslag was immers hoger dan de initieel betwiste aanslag. Het hof oordeelt dat het feit dat een subsidiaire aanslag kan worden gevestigd voor een ander aanslagjaar dan de initiële aanslag (onder bepaalde voorwaarden), op een anders gekwalificeerde grondslag, op een anders bewezen grondslag, met toepassing van een hoger tarief, geen afbreuk doet aan de vereiste dat bij het vestigen van de subsidiaire aanslag geen hogere belastbare basis in aanmerking mag worden genomen dan bij de initiële aanslag. Door de subsidiaire aanslag, in onderhavig geval te vestigen op een hogere belastbare basis dan de initiële aanslag, handelt de administratie volgens het hof in strijd met artikel 356 WIB92, zodat de subsidiaire aanslag alleen al om die reden niet geldig en invorderbaar kan worden verklaard.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page