top of page
Search
  • _

Toekenning tantièmes aan een managementvennootschap - fiscaal misbruik

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 25.06.2018 - In een bericht van wijziging werd door de administratie aangekondigd dat een door eiseres uitgekeerde tantième zou verworpen worden als uitgave. De administratie meende dat de constructie waarbij tantièmes werden uitgekeerd door eiseres aan haar managementvennootschap haar niet tegenstelbaar is op grond van art. 344, § 1 W.I.B.'92 omdat er sprake is van fiscaal misbruik. De tantièmes aan de managementvennootschap kaderen in een fiscale planningstechniek. Eiseres als exploitatievennootschap maakt winsten, doch de patrimoniumvennootschap boekt omwille van onder meer afschrijvingen aanzienlijke verliezen. Via de tantième voor vage en niet reële managementtaken worden de winsten van eiseres verschoven naar deze managementvennootschap. Belde vennootschappen worden vervolgens amper belast. In eerste instantie werpt eiseres op dat in deze geen toepassing kan worden gemaakt van art. 344, § 1 W.I.B.'92. Er is immers geen sprake van fiscaal misbruik. In deze blijkt volgens de rechtbank uit de door de administratie bijgebrachte stukken en elementen dat de door eiseres uitgekeerde tantième puur kunstmatig is en niet beantwoordt aan enige economische realiteit. Uit de feitelijke elementen blijkt een puur fictieve constructie die nooit tot stand zou gekomen zijn tussen onafhankelijk van elkaar functionerende economische actoren. Er worden namelijk tantièmes uitgekeerd aan een vennootschap die de facto geen managementprestaties levert, terwijl de eigenlijke bestuurder geen dergelijke tantième krijgt. Aangezien de handelingen fictief zijn en enkel ingegeven vanuit fiscale overwegingen, kan er geen sprake zijn van een rechtmatige keuze voor de minst belastbare weg. Nu verweerder afdoende het bewijs levert van het fiscaal misbruik in de zin van art. 344, § 1, al. 1, 2° W.I.B.'92 bij de uitkering van de tantième van eiseres, is deze verweerder niet tegenstelbaar en kan zij de aftrek hiervan als besteding weigeren, aldus de rechtbank.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page